kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 

RFH型振动shinko_sinfonia_神钢电机供料机用电源
■标准式样
形式 質量 電流容量(A) 流量調整
装置付
全電圧起動
装置付
逆相制動
装置付
適用負荷
(kg) 200/220V 400/440V
CA- 2FR 36 2 2 RFH-10A
CA- 4FR 36 3 2 RFH-20A
CA- 7FR 46 4 2 RFH-45A
CA- 15FR 55 7 4 RFH-60A
CA- 22FR 55 10 5 RFH-85B
CA- 37FR 98 15 8 RFH-160B
CA- 55FR 110 21 11 RFH-260B
CA- 75FR 145 28 14 RFH-350B
CA-110FR 160 43 22 RFH-500B
CA-150FR 300 51 27 RFH-700B
CA-220FR 320 81 41 RFH-1000B
RFH-1500B

■外形尺寸表

■尺寸表
形式 外形图
型号
外形尺寸(mm)
A B C D E F G H J
 CA- 2FR 400 600 250 300 640 15 11 26
 CA- 4FR 400 600 250 300 640 15 11 26
 CA- 7FR 500 650 270 400 690 20 14 26
 CA- 15FR 500 650 270 400 690 20 14 26
 CA- 22FR 500 650 270 400 690 20 14 26
 CA- 37FR 550 750 350 450 790 20 14 26 26
 CA- 55FR 550 750 350 450 790 20 14 26 26
 CA- 75FR 700 900 470 600 940 20 14 42 26
 CA-110FR 700 900 470 600 940 20 14 42 26
 CA-150FR 800 1600 500 1650 50 16
 CA-220FR 800 1600 500 1650 50 16

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |